Admin

Vietnamese COVID-19

Thông tin về COVID-19

Thống đốc bang Tim Walz đã ký một sắc lệnh hành pháp vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 03 năm 2020, để đóng cửa tất cả các trường học trong bang Minnesota để giúp ngăn chặn sự lây lan của rirút Côrôna, gọi là COVID-19. Tất cả các trường học của Quận Nam Washington sẽ không có lớp từ thứ Hai, ngày 16 tháng 03. Có nghĩa là các học sinh sẽ không có lịch quay lại trường cho đến thứ Hai, ngày 30 tháng 03. Các nhân viên sẽ vẫn tiếp tục nhận lương thời gian này.

Thông tin bổ sung và sự hỗ trợ

Chúng tôi đang làm việc để cung cấp thêm thông tin về kế hoạch học từ xa cho học sinh, nhân viên làm việc theo kế hoạch và những sự hỗ trợ khác trong giai đoạn đóng cửa này. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi có thể. Để có những thông tin mới nhất, xin vui lòng truy cập vào sowashco.org/covid19.

Thêm Thông tin tiếng Hmong vui lòng liên lạc Mee Yang myang022@sowashco.org.

Thêm Thông tin tiếng Tây Ban Nha vui lòng liên lạc Tania Sprague tsprague@sowashco.org.