Admin

Soomaali COVID-19

Iskuulada waa la xiray

Gobolka Minnesota waxaa la xiray iskuulkada dhamaan laga bilaaba Isniinta, Maarso 16 ilaayo Jimcaha, Maarso27. Xiritaankan wuxuu ka caawin doonaa iskuulka degmada qorshaha ardayda wax lagu bari lahaa ayagoo joogo guryahooda haddii uu iskuulku sii xirnaado wixii ka danbeeyo Maarso 27. Qoysaska waxaa loo soodiri doonaa macluumaad ku saabsan arintaas mardhow.

Ardayda looma qoryshaynin inay kusoo laabtaan iskuulka ilaayo isniinta, Maarso 30ka, ilaa uu gobolka ka kordhiyo xiritaanka iskuulka

Macluumaad Dheeraad ah iyo Taageero

  • Wixii macluumaadka ugu danbeeyay oo ingiriis ah waxaad ka heli karta halkan sowashco.org/covid19
  • Wixii Macluumaad ee dheeraad ah luuqada Hmoob, fadlan la xiriir Mee Yang halkan myang022@sowashco.org
  • Wixii Macluumaad ee dheeraad ah luuqada Español fadlan la xiriir Tania Sprague halkan tsprague@sowashco.org
  • Wixii macluumaad dheeraad ah luuqada Soomaali, fadlan la xiriir Hassan Yusuf halkan hyusuf@sowashco.org