Admin

Hmoob COVID-19

Kaw Tsev Kawm Ntawv

Lub xeev Minnesota tau kaw cov tsev kawm ntawv hnub Monday, March 16, mus txog Friday, March 27, 2020. Tsev kawm ntawv yuav tig los pab thiab nrhiav kev qhia ntaub ntawv rau cov tub ntxhais kawm yog hais tias tsev kawm ntawv yuav tau kaw ntev tshaj lub peb hlis ntuj. Tom qab ntawv, cov tub ntxhais yuav tsum tau nyob hauv vaj hauv tsev kawm ntawv lawm xwb. Nej tsev neeg yuav tau txais ntaub ntawv saib cov menyuam yuav kawm li cas, mam li qhia sai li sai tau.

Cov menyuam yuav tsis rov qab tuaj kawm ntawv mus txog hnub Monday, March 30, 2020. Yog tias yuav kaw tsev kawm ntawv ntev tshaj ntawv los mam li qhia tuaj.

Kev Pab Thiab Txhawb Nqa Rau Cov Niam Txiv: